Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van VerrekijkerShop zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door VerrekijkerShop worden afgeweken. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van VerrekijkerShop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door VerrekijkerShop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van VerrekijkerShop zijn vrijblijvend en VerrekijkerShop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Verder kan een prijsverhoging noodzakelijk zijn als gevolg van een verandering een of meerdere kostprijsfactoren (zoals bijvoorbeeld belastingen, lonen,koersen etc). Een prijsverhoging geeft de koper het recht de bestelling te annuleren.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door VerrekijkerShop.

VerrekijkerShop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt VerrekijkerShop dit mee. Een aanbieding is slechts bindend indien deze schriftelijk is gedaan door VerrekijkerShop.

(De elektronische opdrachtbevestiging die u automatisch per e-mail ontvangt, geldt dus niet als bindend).

 

Wij behouden ons het recht voor om orders die via onze website zijn binnengekomen te weigeren. In zo'n geval betalen wij het aankoopbedrag uiteraard terug, indien dit reeds betaald is.

Van dit recht maken wij bijvoorbeeld gebruik als er artikelen verkeerd geprijsd zijn of als er door een software storing een verkeerd bedrag wordt afgerekend.

Daarnaast besteden wij bijzonder veel aandacht aan de bestrijding van credit-card-fraude en andere vormen van fraude. Helaas kan dit de uitvoering van uw order soms vertragen. Wij zullen echter altijd een betalingsvorm aanbieden waarmee wij uw order snel kunnen versturen.

Wij vragen u uw begrip voor dit beleid. Over de wijze waarop wij onze orders en betalingen controleren kunnen we helaas geen mededelingen doen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele verwijderingsbijdrage. Wanneer er sprake is van verwijderingsbijdrage, dan wordt dit duidelijk bij het product vermeld.

VerrekijkerShop biedt twee betalingsmogelijkheden. U kunt uw bestelling vooruit betalen of onder rembours bij aflevering van het product.Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van VerrekijkerShop. Bij betalingen onder rembours geldt dat betaling geschiedt bij aflevering van het product Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door VerrekijkerShop.

Artikel 4. Levertijden

De door VerrekijkerShop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De uiterste leveringstermijn is 14 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 14 dagen is na ontvangst van de betaling. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren. Eventueel reeds gedane betalingen zullen binnen 31 dagen na het ontbinden van de overeenkomst worden teruggeboekt.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan VerrekijkerShop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door VerrekijkerShop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. VerrekijkerShop garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en Recht van retour (zichttermijn).

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u VerrekijkerShop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven(7) werkdagen na ontvangst aan VerrekijkerShop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, hierbij geldt dat de kosten voor retourzendingen door uzelf betaald dienen te worden; de verzendkosten op de factuur zijn voor rekening van de VerrekijkerShop.

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en , dan wel tussen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en , is niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door .

Artikel 9. Persoonsgegevens

zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop prijs stelt, zullen uw gegevens niet worden opgenomen in een centraal bestand van , en zullen uw gegevens niet worden gebruikt om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor u relevante informatie. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

Indien u aan schriftelijk opgave doet van een adres, is VerrekijkerShop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Garantie

Omruilgarantie

Indien uw product direct bij ontvangst niet goed functioneert neem dan contact op met onze op via info@. Als wij of onze leverancier het defect kunnen bevestigen, ontvangt u altijd een nieuw exemplaar.

Fabrieksgarantie

Op al onze producten zit minimaal 1 jaar garantie. Op occasions en demo's zit 1/2 jaar garantie. Mocht er binnen de garantietermijn een defect optreden, dan wordt het product onder de garantie gerepareerd. De eventuele verzendkosten die gemaakt worden zijn voor uw eigen rekening.

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De kosten

De kosten voor het opsturen van een artikel zijn voor uw rekening.

Artikel 13 Indirecte kosten als gevolg van defecte producten

kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten die ontstaan zijn door het buiten bedrijf zijn van een product.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument of van de vestigingsplaats van , dit naar de keuze van de wederpartij.